ZwrotyKupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu.

Aby dokonać zwrotu, Kupujący powinien złożyć sprzedawcy „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży”, zgodnie z załączonym wzorem.

Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w formie elektronicznej na adres email: [email protected] lub papierowej, wysłane na adres:

Agnieszka Wolnica

  1. Tarnopolska 46

41-807 Zabrze.

 

Oświadczenie powinno zawierać następujące elementy:

– imię i nazwisko Kupującego;

– adres poczty elektronicznej;

– adres do korespondencji;

– wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży;

– wskazanie produktów, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;

–  numer oraz data złożenia zamówienia;

 

W przypadku wyboru Oświadczenia w formie papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz produktem pod adres : Agnieszka Wolnica, ul. Tarnopolska 46, 41-807 Zabrze.

Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia dokonania odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu.  Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Oświadczenie zwrot

Reklamacje

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli nabyty przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

Kupujący zgłaszający reklamację z powodu wad produktu, powinien przesłać:

– własnoręcznie podpisane oświadczenie reklamacyjne, stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu;

– dowód zakupu produktu lub jego kserokopię;

– produkt objęty reklamacją;

pod adres:

„Agnieszka Wolnica

  1. Tarnopolska 46

41-807 Zabrze”

 

Kupujący, który złożył reklamację i dostarczył objęty nią produkt sprzedawcy, może żądać od sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów jego dostarczenia. W przypadku:

– uwzględnienia reklamacji – sprzedawca niezwłocznie zwraca kupującemu koszty dostarczenia produktu objętego reklamacją;

– nieuwzględnienia reklamacji z powodu jej bezzasadności – koszty dostarczenia produktu objętego reklamacją nie podlegają zwrotowi.

 

Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 dni od dnia dostarczenia sprzedawcy produktu oraz prawidłowo wypełnionego oświadczenia reklamacyjnego. Brak odpowiedzi w tym terminie jest równoznaczny z uznaniem zasadności reklamacji przez sprzedawcę.

Odpowiedź na reklamację sprzedawca wysyła kupującemu pocztą elektroniczną.

W przypadku gdy usunięcie wady produktu lub dokonanie jego wymiany na produkt wolny od wad nie jest możliwe, sprzedawca informuje kupującego o możliwości złożenia przez niego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży. W zależności od wyboru kupującego, sprzedawca zwraca kupującemu całość lub część ceny za produkt wadliwy w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania przez kupującego wyboru jednego ze świadczeń zaoferowanych przez sprzedawcę.

Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada produktu jest nieistotna.

Oświadczenie reklamacyjne